Toplotne črpalke

Toplotne črpalke so se v zadnjih letih izkazale za najcenejši sistem ogrevanja. Izvajamo sisteme voda-zrak, voda-zemeljski kolektor, voda-geosonda in voda-podtalnica. Vgrajujemo tudi toplotne črpalke, nemškega proizvajalca Viessmann in slovenskega proizvajalca Kronotherm.

Možnosti uporabe toplotnih črpalk so različne.

Lahko jih uporabljamo za segrevanje sanitarne vode in posredno hlajenje prostorov. Uporaba reverzibilnih toplotnih črpalk omogoča ogrevanje in hlajenje individualnih stanovanjskih objektov.

Možna je tudi uporaba odpadnega zraka kot vira toplote za toplotno črpalko. V tem primeru se prostori v stanovanjskem objektu zračijo in sočasno ogrevajo. To omogoča vgrajen rekupe rator toplote, v katerem se vrši izmenjava izrabljenega zraka s svežim zrakom.

 

Toplotna črpalka zrak-voda za segrevanje sanitarne vode in posredno hlajenje prostora

Za pripravo tople sanitarne vode najpogosteje uporabljamo toplotno črpalko zrak-voda, ki za segrevanje sanitarne vode izkorišča toploto zraka. Kot vir toplote lahko uporabimo tudi podtalnico, odpadno toploto, toploto zemlje in akumuliramo sončno energijo. Toplotno črpalko namestimo v prostor (klet, shramba, podstrešje, postavitev na prostor), v katerem je temperatura zraka čim višja. Območje delovne temperature je od + 5 do + 35 C. Na ta način lahko ogrevamo sanitarno vodo vse leto.

Povprečna štiri članska družina dnevno porabi 200 do 250 litrov tople sanitarne vode temperature 50 °C, za kar potrebujemo od 10 do 12 kWh energije. Toploto (6 do 8 kWh), potrebno za segrevanje vode, odvzamemo prostoru (na primer shrambi ali kleti), ki se v času obratovanja toplotne črpalke ohladi za 3 do 5 °C.

Priprava tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak-voda pomeni varčevanje z električno energijo, ker približno 2/3 energije za segrevanje vode dobimo iz okolice. Električna energija (1/3) je potrebna samo za pogon kompresorja. Možen je priklop na kotel centralne kurjave ali sprejemnike sončne energije. Lahko jo priključimo tudi na obstoječi hranilnik toplote v ločeni ali kompaktni izvedbi in služi kot dodatni grelnik vode – akumulator.

Za segrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko imamo mnogo možnosti, prav tako so različne izvedbe hranilnikov toplote. Toplotne črpalke za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje so predvsem zanimive za ogrevanje NEH in PH (nizkoenergijskih in pasivnih hiš), kjer za pasivno hlajenje koristimo kot izvor hladu zemljo, vrtino ali zrak. Z vgradnjo reverzibilne toplotne črpalke lahko prostore tudi hladimo.

 

Voda ni kot zrak

Zraka je v naravi neomejena količina, medtem ko je voda dandanes marsikje že redka dobrina.

 

Ogrevanje s toplotno črpalko

Sisteme s toplotno črpalko načeloma izvedemo tako, da lahko z njimi ogrevamo in hladimo objekt. To je z energetskega, ekološkega in ekonomskega vidika najugodnejša rešitev.

Kot vir toplote se pri toplotnih črpalkah voda-voda koristi podtalna voda, in sicer s prečrpavanjem le-te skozi uparjalnik toplotne črpalke s pomočjo potopne ali druge črpalke. V uparjalniku podtalnica odda toploto in se ohlajena za približno od 2 do 4 stopinje Celzija vrača preko ponorne vrtine nazaj v zemljo.

Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost samostojne uporabe skozi vso leto brez kakršnekoli pomoči drugih virov ogrevanja.

Za črpanje podtalnice potrebujemo vodno dovoljenje, vodo pa je potrebno pred pričetkom del kemično analizirati. Podtalnica je torej zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila. Vidimo, da je vodni vir energetsko najučinkovitejši (v povprečju celotnega leta). Toplotna črpalka se namesti v kotlovnico, kjer se poveže z ogrevalnim sistemom, poleg objekta samega pa je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo.

Za ogrevanje uporabljamo toplotne črpalke, ki jih glede na princip delovanja delimo na:

  • Mehanske toplotne črpalke
  • Absorpcijske toplotne črpalke
  • Termo-kemične toplotne črpalke

 

Mehanske toplotne črpalke

Bistvo teh črpalk je uporaba kompresorja, ki za svoje delovanje po navadi potrebuje električno energijo ali včasih tudi motor z notranjim izgorevanjem. Za enoto dovedene električne energije lahko dobimo tri enote sproščene toplotne energije, ki jo v gospodinjstvu po navadi uporabimo za pripravo tople sanitarne vode.

Princip delovanja

Hladivo (tekočina z nizko temperaturo uparevanja), ki kroži v sistemu toplotne črpalke sprejme med uparevanjem v uparjalniku toploto iz kamnin, podzemne vode ali zraka. S pomočjo kompresorja se nato nastala para stisne, pri čemer pride do zvišanja pritiska in temperature. Po izstopu iz kompresorja vroča para prehaja v kondenzator, kjer odda energijo hladnejši okolici oz. ogrevanemu mediju. Tekočina nato potuje skozi ekspanzijski element, v katerem se zaradi zmanjšanja gostote ohladi. Iz ekspanzijskega elementa tekočina prehaja ponovno v uparjalnik.

 

Absorpcijske toplotne črpalke

Absorpcijska toplotna črpalka omogoča, da se lahko dovedena primarna energija plina ali tekočine neposredno pretvori v grelno ali hladilno energijo brez vmesne pretvorbe v električno energijo. Pri tem izkoriščajo sposobnost tekočin ali soli, da absorbirajo pare delovnih tekočin oz. hladiv.

Običajna delovna para v absorpcijskih sistemih sta:

  • Voda kot hladivo in litijev bromid kot absorbent
  • Amoniak kot hladivo in voda kot absorbent

 

Termo-kemične toplotne črpalke

Glede na vir toplote delimo toplotne črpalke:

  • Atmosferske toplotne črpalke
  • Geotermalne toplotne črpalke

 

Atmosferske toplotne črpalke

To je najobičajnejši tip toplotnih črpalk, ki črpa toplotno energijo iz zraka. Uporabljamo jih predvsem za pripravo sanitarne vode, lahko pa tudi za ogrevanje prostorov. So zelo preproste naprave za montažo in vzdrževanje, vendar je njihova slabost ta, da učinkovitost pada s temperaturo zraka, ki je lahko v našem podnebnem pasu precej variabilna in nam ne more zagotoviti konstantne dobave energije.

Geotermalne toplotne črpalke

Ta tip črpalk izkorišča toploto iz zemlje ali vode in se lahko črpa na različne načine. Najbolj enostaven način je položitev cevi v zemljo na globini 2 - eh metrov. Naslednji način je izkoriščanje toplote podtalnice, za kar je potrebno kopati globlje in izkoriščanje toplote termalne vode. Slednji sta povezani s pridobivanjem dovoljenj in visokimi investicijskimi vložki. Zanimanje strank se pojavlja predvsem pri novogradnjah in izvedbi sanacij.

07 33 747 20