Ogrevanje

PLINSKI KOTLI

Sodobna tehnologija, predvsem na področju kondenzacijske tehnike, omogoča visoke izkoristke ogrevalnih kotlov in s tem manjšo porabo goriva. Zaradi delovanja pri nižjem temperaturnem režimu, so toplotne izgube kotla in toplotne izgube z odvedenimi plini minimalne v primerjavi s starejšimi izvedbami kurilnih naprav.

Z ekološkega vidika je plin najprimernejši energent za uporabo v ogrevalnih kotlih. Zemeljski plin je cenovno ugodnejši kot utekočinjeni naftni plin, manjši so tudi investicijski stroški, saj ne potrebujemo rezervoarja z ustrezno instalacijo. Sodobni kotli na plinasta goriva so kondenzacijski.

Plinske kotle uporabljamo za ogrevanje stanovanj, etažna ogrevanja, ogrevanje enodružinske hiše ali centralno ogrevanje večstanovanjskega objekta. Namenjeni so tudi za lokalno in centralno pripravo tople sanitarne vode. S kotli zagotavljamo samo ogrevanje, samo pripravo sanitarne vode ali oboje skupaj.

Pri izbiri kotla so pomembne toplotne izgube stavbe, tehnične možnosti za vgradnjo in ekonomski vidik. Projekt za vgradnjo kotla in plinske instalacije mora izdelati pooblaščen projektant, vgradnjo pa izvesti pooblaščeno podjetje.

KONDENZACIJSKI KOTLI

Kondenzacijski kotli na plin in olje sodijo med najvarčnejše in najčistejše načine proizvodnje toplote. Primerni so tako za novogradnje kakor tudi za starejše objekte. Najboljše izkoristke dajejo pri nizkotemperaturnem ogrevanju (talno gretje). Glede na temperaturo ogrevanja se njihovi izkoristki gibljejo od 98 do 106% (pri najboljših navadnih plinskih kotlih se izkoristek giblje od 92 do 94 %).

Medtem ko pri navadnih nizkotlačnih plinskih kotlih želimo preprečiti kondenziranje dimnih plinov, je v kondenzacijskih prav to zaželeno. Dimni plini se ohladijo na ogrevalnih površinah, ki so izdelane iz plemenitega jekla. Ko temperatura sten ogrevalnih površin na strani dimnih plinov pade pod temperaturo rosišča, se vodna para spremeni v vodne kapljice in nastane kondenzat. Kondenzacijski efekt je največji takrat, ko zaradi nizkih temperatur povratka iz ogrevalnega sistema vodna para iz dimnih plinov v najvišji možni meri kondenzira. To se zgodi, ko je temperatura povratka nižja od temperature rosišča vodne pare, ki je za zemeljski plin 57 °C.

Plinski kondenzacijski kotli so zgrajeni zelo kompaktno in niso večji od navadnih plinskih kotlov. Njihovo delovanje je zelo tiho.

Zaradi kondenziranja vodne pare je potrebno urediti zbiranje in odvod kondenzata iz dimnika.

Poznamo različne kombinacije plinskih kotlov: kotli z vgrajenim akumulacijskim bojlerjem, kotli s pretočnim bojlerjem za toplo vodo, kotli, ki so pripravljeni za priključitev zunanjega bojlerja.

KOTLI NA KURILNO OLJE

Kurilno olje je zelo razširjen energent za ogrevanje stanovanjskih hiš, katerega prednosti so - enostavno in zanesljivo obratovanje. Vendar okolje precej obremenjuje s toplogrednimi plini in žveplovimi oksidi. Oskrba z energentom je odvisna od razmer v svetu, svetovne zaloge pa naj bi zadoščale za približno 50 let.

Veliko gospodinjstev uporablja kurilno olje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. To je predvsem v starejših enodružinskih hišah, katerih lastniki želijo enostaven ogrevalni sistem, nimajo pa možnosti priključitve objekta na toplovod ali plinovod, o rabi biomase pa ne razmišljajo. Poraba energenta v povprečnem gospodinjstvu je odvisna od energetske učinkovitosti zgradbe, površine ogrevanih prostorov, stanja tehnike ogrevalnih naprav, bivalnih navad in tudi lege ter lokacije zgradbe.

V starejših hišah je vgrajena pestra paleta kotlov na kurilno olje. Še vedno je največ starih kombiniranih kotlov na trdno in tekoče gorivo, ki so poleg vsega še predimenzionirani. Te "požeruhe" je treba čim prej zamenjati. Po novi zakonodaji je dovoljeno prodajati in vgrajevati samo še nizkotemperaturne in kondenzacijske oljne kotle.

Zelo hiter razvoj ogrevalnih sistemov v smeri varčnega delovanja, pomeni, da bo potrebno vse bolj razmišljati o prenovi ogrevalnega sistema in zamenjavi kotla, čeprav se njegove življenjska doba še ni iztekla.

Razdelitev ogrevalnih kotlov na olje

Glede na temperaturni režim delimo kotle na nizko temperaturne in kondenzacijske kotle. Kotli so lahko v talni ali stenski izvedbi in se v glavnem nameščajo v kotlovnice, vse pogosteje pa tudi v stanovanjske prostore. Kotli so izdelani iz jeklene pločevine ali so litoželezni. Gradnja kotlov v varjeni izvedbi iz kvalitetnih materialov, postavlja jeklene kotle ob bok litoželeznim. Pri litoželeznih kotlih lahko dodajamo posamezne člene, kotli iz jeklene pločevine pa so izvedeni v kompaktni izvedbi in iz atestiranih pločevin. Kurišča kotlov so opremljena z vročo reverzibilno komoro in turbolatorji, ki omogočajo zgorevanje pri temperaturi preko 1200 stopinj Celzija, pri čemer so izstopne emisije dimnih plinov v mejah dopustnih.

Nizkotemperaturni kotli (NT)

NT kotli obratujejo s precej nižjimi temperaturami, ki se giblje med 40°C in 75°C. Ustrezna regulacija uravnava temperaturo ogrevnega medija glede na zunanjo temperaturo. Izkoristki so boljši, izgube toplote v okolico in skozi dimnik so manjše, prav tako pa je manjše onesnaževanje okolja. Letni ogrevalni izkoristki sodobnih NT kotlov znašajo od 85 do 90 odstotkov, medtem ko znašajo nazivni (normirani) izkoristki od 93 do 95 odstotkov. Približno 85 odstotkov ogrevalnega obdobja znaša zunanja temperatura povprečno med – 2°C in + 14°C in ni razloga, da bi kotel obratoval pri polni obremenitvi. Šele, ko se zunanje temperature občutneje znižajo, pride do veljave celotna zmogljivost kotla.

Na tržišču so tudi tako imenovane UNIT izvedbe, ki vključujejo poleg kotla in gorilnika tudi kakovostno regulacijo, raztezno posodo in obtočno črpalko v dobri izolirani enoti. Vsi elementi, ki sestavljajo t.i. ogrevalno centralo so usklajeni tako, da je njihovo delovanje optimalno, vzdrževanje nezahtevno, uporabnik pa lahko enostavno nadzoruje delovanje. Enota ima lahko vgrajen akumulacijski grelnik ali tudi ploščni prenosnik za pripravo tople sanitarne vode.

Kondenzacijski kotli

Značilnost kondenzacijske tehnologije je, da uporabljamo toploto, ki se sprosti s kondenzacijo vodne pare v dimnih plinih, nastalih pri zgorevanju goriva. Pri temperaturah dimnih plinov 47°C vodna para kondenzira, pri tem se sprosti latentna toplota, ki se dovaja ogrevni vodi. Izkoristki najnovejših kondenzacijskih kotlov na olje znašajo do 109 odstotkov. Dimni plini se lahko ohladijo do 35°C. Zaradi tako nizkih temperatur je potrebno dimnik v primeru zamenjave kotla sanirati. Vgradnja kondenzacijske kotla vedno zahteva izdelavo novega dimnika. Materiali dimnih naprav morajo biti korozijsko odporni proti agresivnemu kondenzatu. Vrednost pH kondenzata kurilnega olja se giblje med 1,5 in 3. Pri kurilnih napravah manjših moči (za enodružinske hiše) lahko kondenzat odvajamo direktno v kanalizacijo. Dimnik lahko saniramo s posebnimi plastičnimi cevmi, ki so cenejše kot nerjaveče. Delovanje kotla je lahko neodvisno od zraka v prostoru. Gorilnik sesa zrak skozi instalacijski jašek ali koaksialne odvodne cevi za dimne pline. Naprava za nevtralizacijo je sestavni del kotla in lahko kondenzat po nevtralizaciji odvajamo v kanalizacijo.

07 33 747 20